CON NGƯỜI CHỈ THỰC SỰ CHINH PHỤC ĐƯỢC THIÊN NHIÊN KHI BIẾT CÁCH TUÂN THỦ NÓ

Báo cáo tổng quan về phát triển kinh tế hộ

| | 0 nhận xét
Báo cáo tổng quan về phát triển kinh tế hộ tại Phú Thọ, Hà Tây, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An.

Chương trình “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp” (BSPS) do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch cùng hợp tác triển khai nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN.
            Mục tiêu của Chương trình BSPS nhất quán với Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam (CPRGS), với cam kết phát triển khu vực doanh nghiệp như một trong các biện pháp xoá bỏ đói nghèo.
            Nội dung cơ bản của BSPS là tập trung vào các vấn đề liên quan đến phát triển khu vực tư nhân ở cấp vĩ mô, cấp tỉnh và cấp vi mô.
            Chương trình có 5 hợp phần chính bao gồm: (1) Môi trường kinh doanh ở địa phương; (2) Cải thiện thị trường lao động; (3) Dịch vụ kinh doanh phục vụ cạnh tranh toàn cầu; (4) Giải quyết tranh chấp thương mại; (5) Nghiên cứu phát triển khối doanh nghiệp và hộ gia đình.
Trong Hợp phần về phát triển doanh nghiệp và hộ gia đình, Chương trình BSPS đã hình thành dự án nghiên cứu phát triển hộ kinh doanh gia đình. Mục tiêu của dự án này là:
(1) Xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế hộ gia đình ở 7 tỉnh được Chính phủ lựa chọn gồm: Phú Thọ, Hà Tây, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An thông qua điều tra khoảng hơn 900 hộ 2 năm một lần, bắt đầu tư năm 2006

(2) Phân tích, đánh giá chính sách về: đất đai, vốn(bao gồm cả tín dụng nông thôn) và lao động đối với kinh tế hộ gia đình. Nhằm đề xuất các kiến nghị với Chính phủ trong việc hoạch định các chính sách đối với kinh tế hộ.
Báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế hộ tại 7 tỉnh nói trên là khảo cứu bước đầu của nhóm nghiên cứu của Ban Chính sách Phát triển Kinh tế Nông thôn-Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW về một số khía cạnh rất cơ bản của kinh tế hộ gia đình hiện nay ở 7 tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu vào các hộ gia đình ở nông thôn.
Mục đích cơ bản của tổng quan là bước đầu làm rõ những vấn đề cơ bản của kinh tế hộ gia đình ở 7 tỉnh; rà soát các chính sách hiện hành của từng tỉnh đối với kinh tế hộ; xem xét sự phát triển của kinh tế hộ trong điều kiện thị trường. Trên cơ sở đó khuyến nghị những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu thông qua điều tra trực tiếp hộ tại 7 tỉnh và nghiên cứu các cơ chế, chính sách đối với kinh tế hộ ở tầm vĩ mô trong thời gian tới.
Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên đây nhóm nghiên cứu đã hợp tác với chuyên gia nước ngoài, ông Theo Ib Larsen; Viện Kinh tế-trường Đại học Tổng hợp Copenhagen trong việc thiết kế khung nghiên cứu và hợp tác với một số tư vấn trong nước, sở Kế hoạch và Đầu tư trong triển khai nghiên cứu này.
Kết quả nghiên cứu gồm 7 báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế xã hội và phát triển kinh tế hộ ở 7 tỉnh, đã được hoàn thành để làm tài liệu trung gian cho xây dựng báo cáo tổng quan chung để trình bày tại hội thảo này.
Báo cáo tổng quan chung về kinh tế hộ ở 7 tỉnh gồm 3 phần:
Phần một: Khái quát về chính sách phát triển kinh tế hộ ở Việt Nam.
Phần hai: Phát triển kinh tế hộ tại 7 tỉnh lựa chọn.
Phần ba: Khó khăn chính trong phát triển kinh tế hộ và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.


File DOC - Download:
http://www.mediafire.com/jy5z4pqnvkr8g27

No comments:

Post a Comment

Ghi rõ nguồn sachvn247.blogspot.com khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. sachvn247 - All Rights Reserved
Design by Namkna
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel